{:id=>1, :name=>"Pluus.dk", :url=>"https://pluus.dk", :currency=>"DKK", :locale=>"da"}
Festskrift til Jens Peter Christensen_0
Festskrift til Jens Peter Christensen
 • Beskrivelse
 • Information
»Jens Peter Christensen har siden 1. feb. 2006 været højesteretsdommer. Forinden var han professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet. Forud herfor var han ansat i centraladministrationen. Han var formand for det såkaldte “Spindoktorudvalg”, der i 2004 afgav betænkningen om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre (bet. 1443/2004). Han har endvidere været formand for forskellige lovforberedende udvalg.

Han er uddannet som cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992) og dr.jur. (1997). Men man kan godt forstå, hvad han siger ...«Sådan er Jens Peter Christensen, som den 1. november 2016 fylder 60 år, blevet beskrevet i forbindelse med sine jævnlige kronikker i Morgenavisen Jyllands-Posten om bl.a. grundloven og arbejdet i Højesteret.

Indholdsoversigt
ALMINDELIGE EMNER
Den litterære stilaf Jens Evald
Humorens plads i juraenaf Mads Bryde Andersen
Jura – i politikkens tjenesteaf Jørgen Grønnegård Christensen
Livet i ministersekretariatetaf Bertel Haarder
Hartvig Frisch og »Athenernes Statsforfatning« – en politiker, et forfatterskab og en disputat af Torsten Iversen

DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER
Inkorporering af flere menneskeretskonventioner i dansk ret?Af Hanne Schmidt
2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter – en jämförelseaf Karin Åhman
Hvor meget styrer folket? En sammenligning af de skandinaviske landeaf Jørgen Elklit
Mod øget borgerinddragelse i Europa – hvilken effekt har udviklingen på de politiske beslutningsprocesser og demokratiet?Af Helle Krunke & Jens Christian Dalsgaard

STATSRETLIGE EMNER
En ramme hugget i granit?Af Palle Svensson
Er grundloven ændret?Af Torben Melchior
Om rigsfællesskabet – statens, Grønlands og Færøernes retlige og politiske positionaf Jens Hartig Danielsen
Stemmeret og strafaf Jens Elo Rytter
Medmindre vedkommende er umyndiggjort – om afgrænsningen af den negative valgretsbetingelse i grundlovens § 29, stk. 1, 1. pkt. .. 277af Nikolaj Stenfalk & Hans B. Thomsen
Grundlovens § 42, stk. 1 – et tveægget sværd, som får lov at blive i skeden?Af Niels Helveg Petersen
Domstolsprøvelse af afslag på dansk indfødsretaf Oliver Talevski
Parlamentarisk immunitet i europæisk perspektivhører grundlovens § 57, 1. pkt., til i en moderne retsstat? Af Jørgen Steen Sørensen
En forfatning for folkekirkenaf Peter Christensen
Har grundlovens § 76, 1. pkt., et realindhold, eller er det blot en politisk programerklæring?Af Jørgen Albæk Jensen

UNDERSØGELSESKOMMISSIONER
Kommissionsundersøgelser og ministeransvaraf Hans Gammeltoft-Hansen
Om Folketingets opfølgning på beretninger fra Undersøgelseskommissioneraf Claus Dethlefsen

FORVALTNINGSRETLIGE EMNER
Lovgivningsmagtens mulighed for at regulere domstolenes kontrol med forvaltningsakteraf Karsten Hagel-Sørensen
Retlige krav til det offentliges serviceniveauaf Helle Bødker Madsen & Søren Højgaard MørupVurderingstidspunkt – er domstolskontrollen knyttet til faktum på afgørelses- eller domstidspunktet?Af Orla Friis Jensen
Retssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn (tvistløsningsnævn)af Karsten Revsbech

EMBEDSMANDSPLIGTER
Det danske embedsværk vurderet med 22 års mellemrum: Fagligt etiske principper (1993) og Embedsmanden i det moderne folkestyre (2015)af Bo Smith
Kodex VII – overvejelser om pligternes grundlag og konsekvenser ved overtrædelse af demaf Jens Teilberg Søndergaard & Barbara Bertelsen
Det strafferetlige stillingsmisbrug – om straffelovens § 155af Sten Bønsing

STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESSUELLE EMNER
Strafudmåling under forandringaf Poul Dahl Jensen
Kursmanipulation – fup eller fakta?Af Morten Niels Jakobsen
Strafbare agentanklager – om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsningeraf Jørn Vestergaard
Forsvarerens adgang til at videregive fortrolige oplysninger til andre, herunder sagkyndigeaf Thomas Rørdam

FORMUERETLIGE EMNER
Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital – set i lyset af U 2011.963 Haf Lars Hedegaard Kristensen
Om ophavsret til formater og andre sager af principiel karakteraf Hanne Kirk

RETSPLEJE, DOMMERE OG DOMSTOLE
Hvad skal vi med Højesteret?Af Børge Dahl
Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og juraaf Lars Hjortnæs
Den tredje statsmagt?Af Gorm Toftegaard Nielsen
Gränser för domstolarnas normskapande roll?Af Thomas BullNorges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»?af Eivind Smith
Norges Høyesterett ved justitiariusskiftet 2016af Fredrik Sejersted
Judicial Control over the Legislature – Different Trends in Icelandic and Danish Practiceaf Björg Thorarensen
Domstolenes rolle inden for civilprocessenaf Lasse Højlund Christensen
Iagttagelser ved skiftet fra professor til højesteretsdommeraf Jan Schans Christensen
Af møderettens og Højesteretsskrankens historieaf Eigil Lego Andersen
Konstitution som dommer i en landsretaf Bjarne Christensen
Den juridiske litteratur i arbejdet ved en byretaf Christian Lundblad
Acte uclairaf Niels Fenger & Jens Kristiansen
Domsarbejdet i Højesteret og ved EU-Domstolenaf Lars Bay Larsen
Nogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igenaf Jens Garde & Michael Hansen Jensen
Dissenser og dissentierende dommere i Menneskerettighedsdomstolenaf Peer Lorenzen

 • »Jens Peter Christensen har siden 1. feb. 2006 været højesteretsdommer. Forinden var han professor i stats- og forvaltningsret ved Aarhus Universitet. Forud herfor var han ansat i centraladministrationen. Han var formand for det såkaldte “Spindoktorudvalg”, der i 2004 afgav betænkningen om embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens ministre (bet. 1443/2004). Han har endvidere været formand for forskellige lovforberedende udvalg.


  Han er uddannet som cand.scient.pol. (1982), lic.jur. (1990), cand.jur. (1992) og dr.jur. (1997). Men man kan godt forstå, hvad han siger ...«Sådan er Jens Peter Christensen, som den 1. november 2016 fylder 60 år, blevet beskrevet i forbindelse med sine jævnlige kronikker i Morgenavisen Jyllands-Posten om bl.a. grundloven og arbejdet i Højesteret.

  Indholdsoversigt
  ALMINDELIGE EMNER
  Den litterære stilaf Jens Evald
  Humorens plads i juraenaf Mads Bryde Andersen
  Jura – i politikkens tjenesteaf Jørgen Grønnegård Christensen
  Livet i ministersekretariatetaf Bertel Haarder
  Hartvig Frisch og »Athenernes Statsforfatning« – en politiker, et forfatterskab og en disputat af Torsten Iversen

  DEMOKRATI OG MENNESKERETTIGHEDER
  Inkorporering af flere menneskeretskonventioner i dansk ret?Af Hanne Schmidt
  2 kap. RF, Europakonventionen och EU:s stadga om grundläggande rättigheter – en jämförelseaf Karin Åhman
  Hvor meget styrer folket? En sammenligning af de skandinaviske landeaf Jørgen Elklit
  Mod øget borgerinddragelse i Europa – hvilken effekt har udviklingen på de politiske beslutningsprocesser og demokratiet?Af Helle Krunke & Jens Christian Dalsgaard

  STATSRETLIGE EMNER
  En ramme hugget i granit?Af Palle Svensson
  Er grundloven ændret?Af Torben Melchior
  Om rigsfællesskabet – statens, Grønlands og Færøernes retlige og politiske positionaf Jens Hartig Danielsen
  Stemmeret og strafaf Jens Elo Rytter
  Medmindre vedkommende er umyndiggjort – om afgrænsningen af den negative valgretsbetingelse i grundlovens § 29, stk. 1, 1. pkt. .. 277af Nikolaj Stenfalk & Hans B. Thomsen
  Grundlovens § 42, stk. 1 – et tveægget sværd, som får lov at blive i skeden?Af Niels Helveg Petersen
  Domstolsprøvelse af afslag på dansk indfødsretaf Oliver Talevski
  Parlamentarisk immunitet i europæisk perspektivhører grundlovens § 57, 1. pkt., til i en moderne retsstat? Af Jørgen Steen Sørensen
  En forfatning for folkekirkenaf Peter Christensen
  Har grundlovens § 76, 1. pkt., et realindhold, eller er det blot en politisk programerklæring?Af Jørgen Albæk Jensen

  UNDERSØGELSESKOMMISSIONER
  Kommissionsundersøgelser og ministeransvaraf Hans Gammeltoft-Hansen
  Om Folketingets opfølgning på beretninger fra Undersøgelseskommissioneraf Claus Dethlefsen

  FORVALTNINGSRETLIGE EMNER
  Lovgivningsmagtens mulighed for at regulere domstolenes kontrol med forvaltningsakteraf Karsten Hagel-Sørensen
  Retlige krav til det offentliges serviceniveauaf Helle Bødker Madsen & Søren Højgaard MørupVurderingstidspunkt – er domstolskontrollen knyttet til faktum på afgørelses- eller domstidspunktet?Af Orla Friis Jensen
  Retssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn (tvistløsningsnævn)af Karsten Revsbech

  EMBEDSMANDSPLIGTER
  Det danske embedsværk vurderet med 22 års mellemrum: Fagligt etiske principper (1993) og Embedsmanden i det moderne folkestyre (2015)af Bo Smith
  Kodex VII – overvejelser om pligternes grundlag og konsekvenser ved overtrædelse af demaf Jens Teilberg Søndergaard & Barbara Bertelsen
  Det strafferetlige stillingsmisbrug – om straffelovens § 155af Sten Bønsing

  STRAFFERETLIGE OG STRAFFEPROCESSUELLE EMNER
  Strafudmåling under forandringaf Poul Dahl Jensen
  Kursmanipulation – fup eller fakta?Af Morten Niels Jakobsen
  Strafbare agentanklager – om akademisk frihed, journalistisk frihed og ytringsbegrænsningeraf Jørn Vestergaard
  Forsvarerens adgang til at videregive fortrolige oplysninger til andre, herunder sagkyndigeaf Thomas Rørdam

  FORMUERETLIGE EMNER
  Tilbageførsel af ansvarlig lånekapital – set i lyset af U 2011.963 Haf Lars Hedegaard Kristensen
  Om ophavsret til formater og andre sager af principiel karakteraf Hanne Kirk

  RETSPLEJE, DOMMERE OG DOMSTOLE
  Hvad skal vi med Højesteret?Af Børge Dahl
  Om Højesterets rolle – grænsen mellem politik og juraaf Lars Hjortnæs
  Den tredje statsmagt?Af Gorm Toftegaard Nielsen
  Gränser för domstolarnas normskapande roll?Af Thomas BullNorges Høyesterett – en «konstitusjonsdomstol»?af Eivind Smith
  Norges Høyesterett ved justitiariusskiftet 2016af Fredrik Sejersted
  Judicial Control over the Legislature – Different Trends in Icelandic and Danish Practiceaf Björg Thorarensen
  Domstolenes rolle inden for civilprocessenaf Lasse Højlund Christensen
  Iagttagelser ved skiftet fra professor til højesteretsdommeraf Jan Schans Christensen
  Af møderettens og Højesteretsskrankens historieaf Eigil Lego Andersen
  Konstitution som dommer i en landsretaf Bjarne Christensen
  Den juridiske litteratur i arbejdet ved en byretaf Christian Lundblad
  Acte uclairaf Niels Fenger & Jens Kristiansen
  Domsarbejdet i Højesteret og ved EU-Domstolenaf Lars Bay Larsen
  Nogle bemærkninger om praksis fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og danske domstole – igenaf Jens Garde & Michael Hansen Jensen
  Dissenser og dissentierende dommere i Menneskerettighedsdomstolenaf Peer Lorenzen


 • Bredde: 17.0

  Bruttovægt: 1.6 kg

  Højde: 23.6

  Nettovægt: 1.6 kg

  Forfatter: Michael Hansen Jensen (red.), Søren Højgaard Mørup (red.) & Børge Dahl (red.)

  Antal Sider: 897

  Forlag: Djøf Forlag

  Bogform: Hardback

Festskrift til Jens Peter Christensen
Produktnummer: BU_9788757435443

Loading..

Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK
Spar 99 DKK
Loading...
Normalpris
99 DKK

Medlemspris

99 DKK